Seberozvojové semináre si kladú za cieľ pomôcť účastníkom naviazať a rozvíjať kontakt s hlbšími časťami našej psyché. Konajú sa vždy osobne, v priestoroch praxe, na adrese Rumunská 1, Praha 2.

Začiatok seminárov je v sobotu o 9.00 hodine, koniec o 17.00 hodine. Maximálny počet účastníkov každého semináru je obmedzený na 6 osôb. Všetky potrebné materiály sú súčasťou seminárov a sú zahrnuté v cene.

Cena semináru je 2 500,- Kč, ktoré sa hradia vopred na účet. V prípade zrušenia účasti menej ako 2 dni vopred, je platba nevratná.

Prihlášky na seminár sa zasielajú na email jakub.nemcek@proton.me

Aktuálne je možné prihlásiť sa na nižšie uvedené semináre:

Žiť svoj život – Individuačný proces

Termín konania semináru: sobota 12.11. 2022

Jedným z niekoľkých špecifík, ktorými sa analytická psychológia vyčleňuje od všetkých ostatných psychoterapeutických smerov je jedinečný pohľad na psyché človeka. Jung vo svojich vybraných spisoch opakovane zdôrazňuje dôležitosť snahy o celistvosť a úplnosť a dáva ju do kontrastu s dokonalosťou. Snahu o úplnosť pomenováva Individuáciou. V seminári sa zameriame na koncept individuácie a sledovanie individuačného procesu v živote kažého účastníka. Sučasťou semináru je porozumenie funkcie bežných denných fantázií, snov a symptomatických prejavov, telesných aj duševných.

Individuačný proces je často mylne chápaný ako proces, ktorý vedie k nekonfliktnému životu. Seminár vedie k prehĺbeniu porozumenia psychologických obrán používaných v dennom živote k vyhnutiu sa nepríjemným pocitom ohľadom nás samotných. Kultúrny komplex našej spoločnosti podnecuje predstavu, že správny život je oprostený od utrpenia. Z psychologického hľadiska sa však jedná o proces vyhýbaniu sa kontaktu s našou psyché v momentoch, kedy cítime, že narušuje náš sebeobraz. V celkovom dôsledku nás tak strach zo sebepoznanie vedie k vyhnutiu sa skutočnému „zážitku života“.

Zoznámenie s vlastným nevedomím

Termín konania semináru: sobota 19.11.2022

Seminár je sebeskúsenostný, v prvej časti sa zoznámime so základnými konceptami, štruktúrou a dynamikou psyché podľa C.G. Junga. V analytickej psychológií je nevedomie tvorivé a aktívne vstupuje do vedomia alebo do tela v rôznych podobách, najčastejšie formou spontánnych fantázií, snov alebo symptomaticky. Schopnosť vzťahovať sa k obsahom nevedomia vedie k plnohodnotnejšiemu životu, pretože rozvíja jednostrannosť vedomia a rozširuje našu schopnosť vnímať seba samotných včetne našich komplexov.

V praktickej časti sa cez špecificky zvolené techniky zoznámime s dostupnými obsahmi nášho nevedomia. Tieto obsahy môžeme v prípade záujmu ďalej analyzovať. Každý účastník semináru si odnesie symbol, ktorý vytvorí.